Glazed Stoneware Vase 12.5” Off White

$42.00

Glazed Stoneware Vase 12.5” Off White 

CB723940